AKHIL BHARTIYA KASHYAP NISHAD AADIVANSHI MAHASANGH(Reg.No-4)

Empowering and Educating Fisherman Community  


   Home
   Mission & Objective
   History
   Statewise Sub-Caste
   Programe
   Matrimony
   Donate
   Events
   Fisherman Organisations
   Community Issues
   Political Awareness
   Employment Portals
   Scholarship
   Contact UsSTATEWISE LIST OF CASTES AND SUBCASTES OF FISHERMEN COMMUNITY IN INDIA

Download list of Sub-Castes for which our organisation work as registered in Registrar office

ANDRA PRADESH
Angikula kshatriya, Bestha, besthar, Gangaputra, Gangavar, Goondla, Jalari, Koracha, Nayyala, Pattapa, Pali, Vadavalija, Vaddi, Jalkshatriya, Vanyekula Kshatriya(Yannekapu,Vanne Reddi,Palli Kapau,Palli Reddi

 

ORISSA
Dewar,Dhewar,Dhivar,Bhoi. Bhovi, Gond,Gondo,Jalia,Jaliya,Jhalo- Malo, Mala,Zala,Kaibartta, Kaibarta Jalia,Keuta,Kewata,Keute,Kevt,Namdas,Namsudra,Kharwar,Khairwar Khirwar, Tiyar,Tiar,Tior,Koli,Malhar.PUNJAB, Dhewar,Jhimar Jhinwar, Jhiwar,Jhir,Jheer,Kahar,Mallah

RAJSTHAN
Dhimar,Dheemar,Dhivar,Bhoi,Gond,Godia,Gariya,Guria,Raj Gond, Kahar, Kewat,Keot,Jhimar Jhinwar, Jhiwar,Jhir,Jheer,Keer,. Mallah,Manhji, Majhi,Majhwar,Riakwar,Koli,Dhor,Tokre Koli,Kolcha,Kolgha,

TRIPURA
Jalkaibatta, Kahar,Keot,Namsudra,Patni

TAMILNADU
Bostha,Bosthar,Narikanthra,Kharvi,Kebber,Kabbera,Meenugara, Manigara,Mukkavar Mukkuvar Mukayar,Parivara,Paravar,Meanevar ( Partharaja, Kulam,Pattanavar,Sembadavar),Siviyar,Siviar

UTTAR PRADESH
Dhimar,Dheemar,Dhinwar,Dhewar,Kharwar,Khairwar Khirwar, Godia,Gond,Gariya,Guria,Raj Gond, Mallah, Bind,Manhji,Majhi,Majhwar,Jhimar Jhinwar,Jhir,Jheer Jhiwar, Nishad,Kahar,Riakwar,Kewat,Keot,Turah,Turaha,Tureha,Turaiha

WEST BENGAL
Bind,Baidi,Chaia,Chain,Berchain,Duley,Dewar,Dhewar,Dhiver,Gond,Gondo,Gurrhi,Gonti,Jhalo- Malo, Malo,Kaibarta,Jaliya Kaibarta, Kotal,Keuta,Keweta,Keuta,Kevt,Kewet,Keyot,Keot,Kadma,KolaKharwar,Khirwar,Khairwar,Mallah,Meta,Namdas,Namsudra,Patni,Tiyar,Tiar,Tior,Sardia.

ASSAM
Bhoi, Mallah, Jhalo Malo,Jhalo, Malo, Malakar,Namsudra, Kaibarta, Patni, Kotal

BIHAR
Bind,Dhimar Dheemar Dhivar Dhewar, Godia, Gond, Gariya, Guria, Raj Gond, Kewat Keot, Kharwar Khairwar Kherwar, Khagi, Kaibarta, Kahar, Manhji, ManjhiMajhwar, Nishad, Tiyar, Tyar, Tiar, Mallah, Chandravanshi

DELHI
Dhimar, Dheemar,Dhinwar, Dhewar, Kewat, Keot, Nishad, Godia, Gond Gariya, Guriya, Raj Gond, Kahar, Jhimar, Jhinwar, Jhiwar,Jhir,Jheer, Mallah, Turah, Turaha,Tureha,Turaiha, Kashyap

GOA
Nayaka,

GUJRAT

Bhoi, Dhinwar BhoiGadhar Bhoi KhadiBhoi,Khase Bhoi, Zinga Bhoi Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi, Dhiwar, DheemarDhimar, Dhivar,Dhevra,Gond, Raj Gond,Koli, Mahadev Koli, Malhar Koli, Donger Koli, Kolcha, Kolga, Tokre Koli, Kir

 

HARYANA
Dhimar, Jhimar, KaharDheemar Jhinwar, MallahDhivar Jhiwar, JhirDhewar Jheer

HIMACHAL PRADESH
Dhimar, Jhimar, KaharDheemar Jhinwar, MallahDhivar Jhiwar, JhirDhewar Jheer

JAMMU AND KASHMIR
Dhimar, Jhimar, KaharDheemar Jhinwar, MallahDhivar Jhiwar, JhirDhewar Jheer

KARELA
Dhevara (Arya, Vala, Mukkuva, Mukaya, Bhoi,Mulaya, AravathiMale Araya), Meenugara Manigara, Mogera

KARNATAKA
Ambiga, Mukkuvena,Bestha, Besthar Mukkuvare,Bunde Besthar Mukayar, Bharika, Barikar, Marakula, Bhoyi,bhovi,Bovi, Mogera, Bheesmakula, Melanta, Gangaputra, Meddera, Gangakula, Machida,, Gange Makkalu Machimar, Gaurimatha Machala, Gangarassur Machava, Goni Kara, Gond, Raj Gond, Mudiraja, Gangamathu, Nayka, Harikanthra Naykara, Jalagera Nayaka, Kabber, Kabbera, Neeraganti, Korach, Nalekera, Koli, Parivara,Parevar, Kahr, Sunagara, Kabbaliga, Sephaliga, Kharvi, Soothkula, Meenugara, Manigara, Thoreya, Mogaveera, Vanyekula Kshatriya
(vannekapu, Vannereddi,Palli Reddi ), Siviyar, Siviar

 

MADHYA PRADESH
Dhimar, Dheemar, Dhivar, Dhewar, Dewar,Bhoi (Jhinga),Godia, Gond,Gariya, Guria, Raj Gond,Kewat, Kevat, Kharwar, Khairwar Kherwar,Keer,Kahar, Mallah, Manhji, Majhi, Majhwar, Nishad, Raikwar, Turha, Turah, Turaha, Tureha,Turaiha, Tiyar, Tyar, Tiar

MAHARASTRA
Bhoi, Dhinwar Bhoi Gadhar Bhoi KhadiBhoi, Khase Bhoi, Zinga Bhoi, Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi., Dhiwar,